Jednací řád

Jednací řád zastupitelstva obce Kostelní Lhota

Zastupitelstvo obce Kostelní Lhota (dále jen zastupitelstvo) se usneslo dle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), na tomto svém jednacím řádu :

Čl. I. Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolávání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění schválených usnesení, jakož i další otázky.
 2. O otázkách upravených tímto řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.

Čl. II. Pravomoci zastupitelstva obce

 1. Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 35 zákona o obcích.
 2. Zastupitelstvo obce si vyhrazuje rozhodování ve věcech samostatné působnosti především dle § 84 a § 85 zákona o obcích.

Čl. III. Svolání jednání zastupitelstva obce

 1. Zastupitelstvo obce se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a řídí starosta obce nebo jím pověřený člen zastupitelstva. Starosta svolává zasedání zastupitelstva nejpozději do 7 dnů před dnem zasedání.
 2. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva obce nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu.

Čl. IV. Příprava jednání zastupitelstva obce

 1. Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta obce podle stanoveného programu a přitom stanoví zejména:
  • dobu a místo konání,
  • odpovědnost za zpracování a případné předložení odborných podkladů,
  • způsob projednání materiálů a návrhů.
 2. Členové zastupitelstva obce a výbory mají právo předkládat návrhy k projednání na zasedání zastupitelstva. Návrhy se předkládají podle obsahu buď ústně, nebo písemně. Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

Čl. V. Účast členů zastupitelstva obce na jednání

 1. Členové zastupitelstva obce jsou povinni zúčastňovat se každého zasedání zastupitelstva obce, jinak jsou povinni se omluvit starostovi obce s uvedením důvodu. Pozdní příchod či předčasný odchod z jednání omlouvá starosta.
 2. Svoji účast na jednání stvrzují členové zastupitelstva obce vlastnoručním podpisem do prezenční listiny.
 3. Členové zastupitelstva jsou povinni hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce.
 4. Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání zastupitelstvu obce. Zastupitelstvo obce rozhodne o tom, zda existuje důvod pro jeho vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti.

Čl. VI. Program jednání

 1. Program jednání zastupitelstva obce navrhuje starosta. V případě, že jednání zastupitelstva bude vyvoláno na základě požadavku jedné třetiny členů zastupitelstva, navrhují program ti členové zastupitelstva, kteří si veřejné zasedání vyžádali. Další body takového jednání mohou být zařazeny až po vyčerpání programu navrhovaného iniciátory svolaného jednání zastupitelstva města.
 2. Na schůzi zastupitelstva může být jednáno pouze o věcech, které byly zařazeny do programu a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání pří jeho zahájení, o něm a o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováním.

Čl. VII. Průběh jednání zastupitelstva obce

 1. Schůzi zastupitelstva obce řídí starosta nebo jím pověřený člen zastupitelstva.
 2. Starosta řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá na to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh.
 3. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí starosta zasedání a svolá do 15 dnů nové jednání zastupitelstva k témuž nebo zbývajícímu programu.
 4. V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání a navrhne dva členy zastupitelstva k ověření zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde je vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.
 5. Zápis, proti němuž nebyly podány námitky od členů zastupitelstva obce, se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů.
 6. Do rozpravy se přihlašují účastníci zasedání zvednutím ruky v průběhu jednání. Vždy musí být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
 7. Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, případně předseda osadního výboru, musí mu být uděleno.
 8. Do rozpravy se mohou členové zastupitelstva obce přihlásit jen do konce rozpravy.
 9. Po vyčerpání diskuse členy zastupitelstva obce se mohou s případnými připomínkami k projednávaným bodům přihlásit i přítomní občané obce.
 10. Nikdo komu předsedající neudělil slovo, se ho nemůže ujmout.
 11. Zastupitelstvo obce se může usnést na omezujících opatřeních dle průběhu jednání, např.:
  • nikdo nebude diskutovat v téže věci vícekrát než 2x,
  • doba diskusního vystoupení se omezuje (stanovit přesný čas).
  • Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoli člen zastupitelstva obce; o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

Čl. VIII. Příprava usnesení zastupitelstva obce

 1. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází z projednaných zpráv a z diskuse členů zastupitelstva obce.
 2. Usnesení musí obsahově odpovídat průběhu jednání a hlasování; závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení vyjádřeny stručně a konkrétně, s termíny a odpovědností za splnění uložených úkolů.
 3. Usnesením zastupitelstva obce se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi a dalším členům zastupitelstva.

Čl. IX. Hlasování

 1. Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina zvolených členů.
 2. Je-li nutné, aby zasedání zastupitelstva obce hlasovalo o jednotlivých bodech návrhu usnesení, stanoví pořadí pro postupné schvalování předsedající.
 3. Pokud jsou pozměňující návrhy, hlasuje se nejdříve o těchto změnách a následně o ostatních částech návrhu.
 4. Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o způsobu hlasování rozhoduje zastupitelstvo obce. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, jestliže pro návrh hlasovala nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.
 5. Usnesení zastupitelstva obce, obecně závazné vyhlášky a nařízení obce podepisuje starosta obce společně s místostarostou obce.
 6. Zveřejnění usnesení zastupitelstva obce se provádí:
  • vyvěšením na veřejné tabuli
  • oznámením na internetu
  • oznámením nadřízeným orgánům

Čl. X. Dotazy členů zastupitelstva obce

 1. Členové zastupitelstva obce mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu či místostarostu obce, na další orgány obce a zařízení zřizovaných nebo založených obcí a požadovat od nich vysvětlení.
 2. Na vznesené dotazy, připomínky a podněty odpovídá dotazovaný bezodkladně; pokud však obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví se písemně, nejdéle však do 30 dnů.
 3. Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva obce se poznamenávají v zápise.

Čl. XI. Péče o řádný průběh zasedání

 1. Nikdo nemá právo rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může vykázat z místa zasedání rušitele jednání.
 2. Nemluví-li řečník k věci, případně překročí odsouhlasený časový limit, může mu předsedající odebrat slovo.

Čl. XII. Ukončení zasedání zastupitelstva obce

Předsedající prohlásí zasedání za skončené, jestliže byl program jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, jestliže poklesne počet přítomných zastupitelů obce pod nadpoloviční většinu nebo z jiných vážných důvodů; v těchto případech zasedání zastupitelstva svolá opakovaně do 15 dnů.

Čl. XIII. Pracovní komise

 1. Pro přípravu stanovisek a odborných podkladů může zastupitelstvo obce zřizovat pracovní komise.
 2. Do těchto komisí zastupitelstvo volí své členy a dle potřeby další odborníky.
 3. Pracovní komise končí svoji úlohu splněním zadaného úkolu, nejpozději skončením zasedání zastupitelstva obce.

Čl. XIV. Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce

 1. O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis (případně zvukový záznam nebo video záznam); za vyhotovení zápisu zodpovídá obecní úřad. Ten také vede evidenci usnesení jednotlivých zasedání.
 2. Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně. v zápise se vždy uvádí:
  • den a místo jednání,
  • hodina zahájení a ukončení,
  • případně doba přerušení jednání,
  • počet přítomných členů zastupitelstva obce,
  • jména určených ověřovatelů zápisu,
  • jména omluvených i neomluvených členů zastupitelstva obce,
  • schválený program jednání,
  • výsledek hlasování,
  • průběh rozpravy,
  • podané dotazy, návrhy a připomínky,
  • schválené znění usnesení,
  • další skutečnosti, které by dle rozhodnutí zastupitelů měly být součástí zápisu.
 3. Zápis se vyhotovuje nejpozději do 10 dnů po skončení zasedání zastupitelstva obce a podepisuje jej starosta nebo místostarosta obce a určení ověřovatelé. Musí být uložen k nahlédnutí na obecním úřadě. Po 5 letech se předává k archivaci do Státního okresního archivu.
 4. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

Čl. XV. Zabezpečení a kontrola usnesení

 1. Starosta informuje členy zastupitelstva o organizačních opatřeních k zabezpečení usnesení na nejbližší poradě zastupitelů obce.
 2. Výbory opatření sledují a kontrolují výsledky plnění na úsecích, které spadají do jejich působnosti a předkládají náměty starostovi obce a zastupitelstvu obce.

Čl. XVI. Závěrečné ustanovení

Tento jednací řád projednalo a schválilo zastupitelstvo obce dne 1. 12. 2010. Tímto jednacím řádem se v celém rozsahu ruší původní jednací řád schválený dne 3. 12. 2002.

Hlavní stránka