Call

Církev čsl. husitská

kalich

Církev československá husitská vznikla o Vánocích 1919, kdy byla slavena poprvé bohoslužba v českém jazyce. Vyhlášena byla 8. ledna 1920 v Praze radikálním křídlem modernistického reformního hnutí v čele s ThDr. Karlem Farským, který byl později zvolen jejím prvním patriarchou. Církev přijala do svého názvu přízvisko "husitská", aby vyznačila svou návaznost na tzv. první reformaci z 15. až 16. století, jejíž představitelem byl Jan Hus. V únoru 1921 přednášel v Poděbradech o nové církvi farář Emil Dlouhý-Pokorný z Prahy. V Poděbradech se hned na to nová církev ustavila.

ThDr. Jan Schwarz

V Kostelní Lhotě byla náboženská obec této církve schválena ministerstvem školství a osvěty ze dne 31. března 1927. V roce 1930 byla postavena farní budova se síní pro konání bohoslužeb a vystavěna zvonice. Dne 15. května 2002 do Kostelní Lhoty zavítal nejvyšší představitel této církve, patriarcha ThDr. Jan Schwarz, aby sloužil bohoslužbu v místní modlitebně. Po bohoslužbě se pozdravil se zástupci obce a pobesedoval s přítomnými věřícími.

Odkazy: farní úřadzvonicemotlitebnapatriarchacírkev čsl.husitská.

Hlavní stránka